(Technikai szám: 1012)

Monday, January 23, 2012

Az Isten Gyülekezete ...

Keresztyén 
Elsőként és mindenek előtt az Isten Gyülekezete elkötelezetten keresztyén gyülekezet. Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának megváltói művén alapszik. A gyülekezet hitelvei és gyakorlata a Jézus Krisztus tanításain, és az Újszövetségen alapul.


Protestáns 
Az Isten Gyülekezete a protestantizmus elvein alapul. Ez a felekezet szilárdan kiáll a hit általi megigazulás, a hívők egyetemes papsága, a Biblia tekintélye, a vallásszabadság, az egyház és állam szétválasztása mellett.


Evangéliumi 
Az evangéliumi szóval jellemezzük azokat, akik egyetértenek a Szentírásban kinyilatkoztatott elsődleges tanításokkal. Ezen tanítások legfontosabb pontjai az Isten Igéjének ihletettsége és tekintélye, a Szentháromság Jézus Krisztus isteni volta és szűztől való születése, üdvösség a Krisztus engesztelőhalálába vetett hit által, Krisztus második eljövetele és a Jézus Krisztusban hívők szellemi egysége.


Pünkösdi 
Az Újszövetség tanítja a Szent-Szellem keresztséget, mely minden Krisztusban hívő kiváltsága. Az első kitöltetés óta, mely Jeruzsálemben történt, évszázadokon keresztül megtapasztalták a keresztyének ezt a rendkívüli élményt. A 19 sz. végétől ennek a megtapasztalásnak világszerte nagy méretű növekedése tapasztalható. Időközben különböző felekezetű keresztyének milliói élték át a Szent-Szellem keresztség áldását. Az Isten Gyülekezete tagjai első alkalommal 1896-ban tapasztaltak olyan szellemi kiáradást, amit a Szent-Szellem keresztségeként azonosítottak. Ez a megtapasztalás, mely gazdagabbá tette a keresztyének életét a Szent-Szellem ereje által, felruházta a hívőket erővel, hogy hatékony tanúbizonyságai legyenek Krisztusnak. Az Isten Gyülekezete pünkösdi felekezetként hisz a Szent-Szellem keresztségben és a nyelveken szó1ásban melyet a Szent-Szellem ad.


Karizmatikus 
A Szent-Szellem ajándékai (görög charismata) amelyeket a Biblia megnevez, megjelentek az Isten Gyülekezete életében és szolgálatában is. Az ajándékok három kategóriába sorolhatók: kinyilatkoztatás ajándékai, az erő ajándékai és az ihletés ajándékai. A kinyilatkoztatás ajándékai: a bölcsesség beszéde, a tudomány (ismeret) beszéde és a lelkek (szellemek) megítélése. Az erő ajándékai: a hit, a csodatevő erők munkái és a gyógyítás ajándékai. Az ihletés ajándékai: a prófétálás, a nyelveken szólás és annak magyarázata. A Szent Szellem adja ezeket az ajándékokat, és akik készek elfogadni, általuk alkalmassá válnak a karizmatikus szolgálatra.


Küldetés 
Az Isten Gyülekezete küldetése, hogy Jézus Krisztus missziós parancsát betöltse (Mt. 28, 19.20.) pünkösd szellemében és erejében (Csel. 2. 1-4, 6. 13-18), különös tekintettel a következőkre: Isten Igéjének központi volta, a világ evangelizálása, szolgálati fejlődés, keresztyén tanítványság, laikus szolgálat, biblikus sáfárság, gyülekezet-növekedés, gyülekezet-plántálás, a családi élet erősítése és szolgáló vezetés.


Evangelizáló 
Az Isten Gyülekezete kezdettő1 fogva ébredési mozgalom. Az evangelizálás legfőbb tevékenységei közé tartozik. A gyülekezet komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy eljuttassa Krisztus üzenetét az egész világra, mindenféle biblikus eszköz és módszer segítségével. A gyülekezet minden programja az evangelizáló magatartást tükrözi, a konferenciák, az istentiszteletek, a tanítás, a prédikálás, és a missziós tevékenység.


Szervezett 
A missziós parancs nagysága egyesült erőfeszítést igényel, ezért az egyesült törekvést központi vezetés tudja hatékonyan irányítani és támogatni. Az Isten Gyülekezete éppen ezért központi szervezésű. Vezetősége részét képezi a nemzetközi Isten Gyülekezet lelkészi tanácsának. Az Isten Gyülekezete vezetését olyan testület végzi, amelyet a gyülekezet választ. Ők képezik a vezetőtanácsot. A központosított vezetés előnyei a következők, egységes tanítás, és gyakorlat, a helyi gyülekezeteket összekötő közös elvek, egységes és elkötelezett tagság, az elszámoltathatóság biztos alapja a gyülekezet minden szintjén, együttműködő döntéshozatal, egyesült törekvés az evangelizáció, a misszió és mindenfajta gyülekezeti szolgálat terén. Az Isten Gyülekezete irányítását a laikusok és szolgálók közösen végzik. Ők együttesen alkotják a Közgyűlés nevű kormányzó szervet, mely évente ülésezik. A központosított irányítás előnyei a következők: egységes tanítás és gyakorlat, a helyi gyülekezeteket hasonlóképpen összekötő elvek, elkötelezett tagság minden gyülekezetben, a közösség gyakorlásának kiterjesztése, elszámoltathatóság, együttműködő döntéshozatal és egyesült erőfeszítések az evangelizáció és a világmisszió terén.